Regulamin serwisu ListaKRD.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Informacyjnego ListaKRD.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) z dnia 31.12.2020 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Serwis Informacyjny ListaKRD.pl jest serwisem internetowym, którego operatorem jest Mecenatura PL sp. z o. o., ul. Warszawska 40/2a, 40-008 Katowice, NIP: 9542817162, REGON: 386638580, Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Mecenatura PL sp. z o. o. zwaną dalej Operatorem oraz zasady korzystania z Serwisu Informacyjnego ListaKRD.pl , zwanego dalej Serwisem, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta usług świadczonych przez Serwis drogą elektroniczną;

2. Operator – Mecenatura PL sp. z o.o. – właściciel Serwisu Informacyjnego ListaKRD.pl

3. Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem serwisu ListaKRD.pl. Świadczenie usług obejmuje zagadnienia z zakresu pomocy osobom zadłużonym oraz pośrednictwa finansowego.

4. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu się, konto pozwalające na gromadzenie i modyfikację przetwarzanych danych osobowych oraz innych danych Użytkownika w Serwisie.

5. Sporządzenie pisma – usługa polegająca na przygotowaniu na indywidualne zamówienie pisma skierowanego do wskazanej instytucji. Pismo przygotowywane jest w postaci pliku w formacie .PDF lub .ODT i przekazywane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty e-mail.

6. Raport firmowy z wybranego BIG – usługa polegająca na pozyskaniu informacji na temat firmy lub przedsiębiorstwa z wybranego Biura Informacji Gospodarczej (Biuro Informacji Gospodarczej KRD SA, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.) oraz ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Informacja uzyskiwana jest w formie elektronicznej.

7. Raporty z 5ciu BIGow – usługa polegająca na pozyskaniu informacji na temat firmy lub przedsiębiorstwa z Biur Informacji Gospodarczej: Biuro Informacji Gospodarczej KRD SA, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA , Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.oraz ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Informacja uzyskiwana jest w formie elektronicznej.

8. Negocjacje umorzenia – usługa polegająca na bezpośrednich konsultacjach z wierzycielem Użytkownika odbywających się w ramach udzielonego przez Użytkownika pełnomocnictwa. Celem negocjacji jest doprowadzenie do ugody z wierzycielem Użytkownika w taki sposób, aby ugoda ta wiązała się z zaniechaniem części żądań finansowych w stosunku do Użytkownika lub przyjęciem układu ratalnego. Podstawą naliczenia wynagrodzenia jest skuteczne wynegocjowanie ugody na warunkach ustalonych z Użytkownikiem.

§ 4

Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest wcześniejsze zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu opisami usług, warunkami świadczenia tych usług, wymaganymi dokumentami, cennikiem oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora, a także wszystkimi postanowieniami tego Regulaminu jak i dedykowanymi dla danej usługi Regulaminami szczególnymi.

§ 5

1. Operator jest uprawniony do przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez serwis ListaKRD.pl.

2. Przed zarejestrowaniem konta lub w późniejszym czasie Użytkownik może wyrazić zgodę na:

a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i reklamy,

b) rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych na Koncie w sieci Internet, w sposób określony w Polityce prywatności serwisu ListaKRD.pl.

3. Podczas rejestracji w serwisie Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

a) login,

b) adres poczty elektronicznej.

4. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 i 2 jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm) oraz niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W rozumieniu powyższej ustawy oraz niniejszego Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki (przedsiębiorstwa).

5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Operator nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych akcjach promocyjnych i dedykowanych ofertach specjalnych dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.

6. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:

a) adres IP,

b) wywołany adres internetowy (URL),

c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu ListaKRD.pl,

d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

e) innych informacji transmitowanych protokołem http.

7. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Szczegółowe dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi zostały zawarte w Polityce Prywatności Serwisu.

8. Operator prowadzi zbiór danych osobowych Użytkowników serwisu. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej ListaKRD.pl

§ 6

1. Usługi świadczone przez Operatora polegają na:

a) udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów serwisu ListaKRD.pl w postaci artykułów zgromadzonych na stronie www.ListaKRD.pl,

b) udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części wzorów dokumentów dostępnych w serwisie ListaKRD.pl,

c) umożliwieniu korzystania z usług oferowanych przez Serwis na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Operator może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie:

a) Usługami płatnymi są „Negocjacje umorzenia”, „Sporządzenie pism”, „Raport firmowy z wybranego BIG”, „Raporty z 5ciu BIGow”, 

b) Usługami bezpłatnymi są m. in. rejestracja w serwisie, dostęp do elektronicznej i telefonicznej obsługi Użytkownika, subskrypcja newslettera oraz dostęp do określonych przez Operatora treści serwisu ListaKRD.pl. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.

3. Usługa „Raport firmowy z wybranego BIG” oraz „Raporty z 5ciu BIGow” realizowane są na podstawie przekazanych przez Użytkownika danych wymaganych do skutecznego pozyskania raportów tj. numeru NIP przedsiębiorstwa.

4. Cennik usług oferowanych przez Serwis jako usługi płatne zamieszczony jest na stronach serwisu ListaKRD.pl

5. Aktualny na chwilę składania zamówienia cennik jest częścią umowy zawieranej przez Użytkownika z Operatorem.

§ 7

1. W celu uzyskania dostępu do wybranej usługi stanowiącej ofertę serwisu ListaKRD.pl należy zamówić i opłacić wybraną przez Użytkownika usługę

2. Rejestracja:

a) Aby zarejestrować się i złożyć zamówienie na wybraną usługę należy na stronie „Rejestracja” wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować niniejszy Regulamin.

b) Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą. Dane wpisane w sekcji „Dane do faktury” będą źródłem danych do wystawionej Użytkownikowi faktury, w przypadku zaznaczenia opcji „chcę otrzymać fakturę VAT” podczas składania zamówienia.

c) Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny przesyłany jest do Operatora oraz zapisywany w bazie danych serwisu ListaKRD.pl.

d) Na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mail Użytkownika system wysyła potwierdzenie rejestracji w Serwisie z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji. Kliknięcie w przysłany link weryfikacyjny stanowi ostatni etap rejestracji i jest sfinalizowaniem tego procesy.

e) Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp swojego konta i możliwość składania zamówień na wybrane usługi oraz przeglądania treści serwisu dostępnej wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników.

f) Zamówienia zapisywane są na indywidualnym koncie Użytkownika. Drogą elektroniczną otrzymuje on informacje na temat sposobu wniesienia opłaty za zamówione usługi. Do informacji dołączone są: formularz do zapłaty za pośrednictwem przelewów on-line oraz faktura proforma.

g) Usługa realizowana jest w terminie określonym w Regulaminie danej usługi po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia o dokonaniu przez Użytkownika zapłaty.

4. Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranych zasobów po wpisaniu identyfikatora i hasła w oknie logowania umieszczonym na stronie głównej Serwisu w miejscu widocznym dla Użytkownika.

5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika w dowolnym momencie.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do danych podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym przy zawarciu umowy, a w razie zaistnienia błędu przy wprowadzaniu tych danych, Użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym należy skontaktować się z administratorem Serwisu pod adresem kontakt@mecenatura.pl

§ 8

1. Operator zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych usług, ich zakresu oraz limitów. Operator zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do usług już zamówionych bądź wykupionych w chwili wprowadzania zmian.

2. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

3. Usługa może zostać opłacona:

a) za pomocą przelewu bankowego,

b) za pomocą przekazu pocztowego,

c) kartą płatniczą lub ePrzelewem za pomocą systemu PayU S.A.

d) kartą płatniczą lub ePrzelewem za pomocą systemu Tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A.

4. W przypadku wybrania płatności kartą płatniczą lub ePrzelewem za pomocą:

a) systemu PayU S.A. poufne dane dotyczące płatności, w szczególności parametry logowania do rachunków bankowych i autoryzowania transakcji, w całości obsługiwane są przez zewnętrzny, certyfikowany serwis PayU.
Użytkownik korzystający z szybkiej płatności, w momencie finalizowania transakcji, przekierowywany jest do zabezpieczonego serwisu PayU.

b) systemu Krajowy Integrator Płatności S.A. poufne dane dotyczące płatności, w szczególności parametry logowania do rachunków bankowych i autoryzowania transakcji, w całości obsługiwane są przez zewnętrzny, certyfikowany serwis Tpay.
Użytkownik korzystający z szybkiej płatności, w momencie finalizowania transakcji, przekierowywany jest do zabezpieczonego serwisu Tpay.

§ 9

1. W przypadku skierowania zapytania o wycenę usług wymagających indywidualnego rozpatrzenia, złożonych w dni robocze, w godzinach od 9:00 – 17:00, Użytkownik w ciągu 12 godzin od skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Przy dokonywaniu wyceny opinii uwzględniany jest nakład pracy niezbędny w celu pełnego i rzetelnego opracowania rozwiązania problemu przedstawionego przez Użytkownika.

2. Zadawanie dodatkowych pytań związanych z usługą oraz doprecyzowanie informacji niezbędnych do wykonania usług będzie dokonywane za drogą mailową na adres kontakt@mecenatura.pl

3. Operator zastrzega, że nie świadczy usług jako kancelaria adwokacka, radcowska, notarialna czy kancelaria doradztwa podatkowego.

§ 10

1. Operator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi lub odmowy wyceny usługi, jeśli pytanie będzie zawierało błędy ortograficzne lub składniowe, zadane będzie w języku obcym, będzie zawierało treści obraźliwe lub wulgarne.

2. Operator zastrzega sobie prawo do:

a) odesłania zapytania wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi bądź wybranie dla Użytkownika właściwej usługi,

b) wskazania treści znajdujących się na stronach serwisu, w których według Operatora znajduje się odpowiedź na zadane pytanie i w ten sposób udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie,

c) odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich. Pytanie zadane przez Użytkownika nie może zawierać danych osobowych innych osób.

§ 11

1. Dla prawidłowego przeprowadzenie rejestracji oraz korzystania z serwisu ListaKRD.pl niezbędnym jest akceptowanie przez przeglądarkę Użytkownika plików cookies. W przeciwnym razie rejestracja lub korzystanie z niektórych usług Serwisu może być utrudnione lub wręcz niemożliwe. Szczegółowe informacje o plikach cookies zostały zawarte w Polityce Prywatności.

2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu ListaKRD.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa np. Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek innych niż wymienione Operator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 12

1. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury (faktury elektronicznej przekazywanej drogą mailową).

2. Składający zamówienie Użytkownik może wyrazić chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest przekazać taką informację drogą mailową.

Prawa autorskie

§ 13

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie ListaKRD.pl należą do Operatora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części (poradnik, artykuł, relacja, reportaż i inne treści) znajdujący się na witrynie internetowej serwisu Operatora, a także otrzymany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie bez pisemnej zgody Operatora. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Operatora z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być prawnie ścigane.

Zastrzeżenia, reklamacje i zwroty

§ 15

1. Operatorowi przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. W przypadku planowanej przerwy Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatu zamieszczonego na stronie głównej Serwisu minimum 48 godzin przed planowaną przerwą.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na stronie lub posłużenia się wzorami udostępnianych wzorów dokumentów w ramach usług.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez serwis ListaKRD.pl, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.

4. Serwis zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnie wybranej części serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§ 16

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z płatnych usług serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt@mecenatura.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika z którego dokonano zgłoszenia reklamacji.

5. Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Użytkownika wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usługi.

6. Ograniczenie określone w ust. 5 nie dotyczy:

1) konsumentów,

2) przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe z mocy prawa.

Postanowienia końcowe

§ 17

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu ListaKRD.pl i stanowi integralną część każdej zawieranej z Użytkownikiem umowy.

§ 18

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Operatora o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.

§ 19

1. Operator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy, niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W przypadku opisanym w § 19 ust. 1 niniejszego regulaminu, przed wypowiedzeniem umowy Operator wzywa do usunięcia naruszenia i wyznacza termin, nie dłuższy niż 7 dni, na przywrócenie stanu zgodnego z zawartą umową. Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi.

3. W przypadku opisanym w § 19 ust. 1 niniejszego regulaminu, Operator może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

§ 20

Operator zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Użytkownik, może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w którym dokonał on zapłaty.
  2. W celu wykonania prawa odstąpienia Użytkownik powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej.
  3. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę. Niniejszym Usługodawca informuje Użytkownika, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy, a Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Użytkownik, który odstępuje od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności pracę wykonaną przez analityka, analizę sprawy i dokumentów, analizę literatury, przygotowywanie treści analizy). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.